नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा सञ्चालित सहायक लेखापालको प्रश्नहरु

0
691
views

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

प्रशासन सेवा, समूह/उप-समूह, तह 4 सहायक लेखापाल पदको

खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा -2072

पूर्णाङ्क: 70

समय: 2 घण्टा 30 मिनेट

विषय: सेवा सम्बन्धी (द्वीतिय पत्र)

सबै प्रश्नहरु समान अंकका छन् ।

  1. घट्दो बाँकी ह्रासकट्टी प्रणाली भनेको के हो ? उदाहरण सहित स्पष्ट पारी यसका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
  2. पूँजीगत खर्च( Capital expenditure) र आयगत खर्च ( Revenue Expenditure) भन्नाले के कस्ता खर्चहरु बुझिन्छ? यि खर्चहरुको उचित लेखाङ्कन नभएमा पर्ने असर उल्लेख गर्नुहोस् ।
  3. फाइलिङ्ग र अनुक्रमाणीका(Indexing) अन्तर सम्बन्ध देखाउदै विभन्न प्रकारका अनुक्रमाणीकाहरुको विवेचना गर्नुहोस् ।
  4. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन बिनियमावली,2063 ले पेश्की र पेश्की फर्छ्यौट सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
  5. नगदमा आधारित लेखाङ्कन प्रणालीको विवेचना गरी प्रोदभावी (Accrual) लेखाङ्कनसँग यो प्रणालीको फरक देखाउनुहोस् ।
  6. आन्तरिक लेखापरीक्षणको अवधारणा र यसको उद्देश्यमा प्रकाश पार्नुहोस् ।
  7. सन्तुलन परिक्षणको अर्थ र तयार पार्ने विधिहरु उल्लेख गरी यसको महत्व लेख्नुहोस् ।
  8. नेपाल विद्युत् प्रधिकरणले के कस्तो अवस्थामा बिद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ? चर्चा गर्नुहोस् ।
  9. नेपाल विद्युत् प्रधिकरण कर्मचारीहरुले सेवामा रहँदा पाउने विदाहरु लेखी घर विदाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।
  10. कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताले के कस्तो सापटी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 

 

धन्यवाद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.