राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

0
425
views

लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवाका चौथो तह तथा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका आन्तरिक प्रतियोगिता (आ.प्र.), खुला र समावेशी पदहरु प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा पुर्ति लागि निम्न बमोजिमका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट आयोगद्वारा स्वीकृत ढाँचाको फाराममा दरखास्त आहृवान गरेको छ ।

परीक्षाको किसिम :- लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता ।
परीक्षा केन्द्र :- विज्ञापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु र अञ्चल कार्यालयहरु ।
परीक्षा दस्तुर :- आन्तरिक प्रतियोगिता (आ.प्र.) को प्रत्येक सेवा, समूहको लागि रु. ३००।- (तीनसय), खुलाको लागि रु. ३००।- (तीनसय) र
प्रत्येक समावेशी समूहका लागि रु. १००।- (एकसय) का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ ।
दरखास्त दिने स्थानः-  विज्ञापन गरेको कार्यालय तथा आयोगको क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा क्षेत्रीय निर्देशनालय अर्न्तर्गतका सम्बन्धित अञ्चल कार्यालयमा दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट प्रकाशित विज्ञापनको लागि काठमाडौं उपत्यका दरखास्त संकलन केन्द्र, अनामनगरमा समेत दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः– २०७२।१।१५ सम्म (दरखास्त दिने अन्तिम दिन र्सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको दिन) र दोब्बर दस्तुर तिरी २०७२।१।२२ सम्म ।

उमेर :- मिति २०७२।१।१५ मा निजामती सेवा तर्फ१८ बर्षपूरा भई ३५ बर्षननाघेको तर महिला र अपाङ्गको हकमा ४० वर्षननाघेको र  स्वास्थ्य सेवा तर्फ१८ वर्षपूरा भई ४५ वर्षननाघेको हुनुपर्नेछ । तर बहालबाला स्थायी निजामती र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन ।

पूर्ण विवरणको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.