नायब सुब्बा (प्राविधिक) पदको परिक्षा मिति पुन: संशोधनको सूचना ।

0
207
views

लोक सेवा आयोगबाट मिति २०७३/१०/२६ मा प्रकाशित स्वास्थ्य सेवातर्फका पाँचौ तह (आ.प्र., खुला र समावेशी) तथा निजामती तर्फका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु (खुला र समावेशी) को विज्ञापनका पदहरुमध्ये केही पदहरुको परीक्षा कार्यक्रमको मिति र समय संशोधन  गरी नयाँ मिति र समय प्रकाशित गरेको छ । संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार रहेको छ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.